Goede resultaten

De Klaver Carnisse is een school waar uw kind goed leert lezen, rekenen en denken. Natuurlijk krijgt uw kind ook andere lessen bij ons, maar de basisvakken lezen, rekenen en taal vinden het belangrijkst. 

Doordat we veel tijd en aandacht besteden aan deze vakken, zijn onze resultaten goed. Onze leerkrachten volgen ieder jaar verschillende studies en cursussen om zich te ontwikkelen en uw kind nog beter kunnen helpen. De eindtoets van groep 8 kent de afgelopen jaren een uitstekend en bovengemiddeld resultaat.

Op onze school kan uw kind leren in een klimaat van orde, rust en structuur. Voor kinderen die een hoger niveau aan kunnen, zijn we gestart met een plusklas. Deze is er voor leerlingen uit groep 3 t/m 8. Één dagdeel per week krijgen deze kinderen les waarbij ze extra worden uitgedaagd. Voor de leerlingen in groep 1/2, vindt dit verspreid over de week plaats.

Voor de lees- en taalontwikkeling van uw kinden hebben we een bibliotheek op school ingericht met nieuwe en aantrekkelijke boeken.

Ook hebben wij een samenwerking met Bibliotheek Rotterdam. Dit project heet: Bibliotheek in de klas. Elke groep leent boekenkisten, zodat het aanbod leesboeken voor alle leerlingen toereikend is.

Het fundamentele niveau is het basisniveau dat alle leerlingen moeten behalen op het gebied van rekenen, taal, spelling, lezen en begrijpend lezen. Landelijk moet dit 85% van de leerlingen zijn. Op De Klaver Carnisse scoren wij in schooljaar 2021/2022  96%.

Het streefniveau is het niveau dat zoveel mogelijk leerlingen moet behalen. Op De Klaver Carnisse scoren wij in schooljaar 2021/2022  58,1%. 

Als we deze scores vergelijken met scholen uit de wijk en ook het landelijk gemiddelde presteren onze leerlingen bovengemiddeld goed.

Samen groeien we naar succes!

Voor meer informatie kan u contact met ons opnemen.