Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 wordt de zorgplicht ingevoerd. Dit betekent dat scholen ervoor moeten zorgen,
dat ieder kind dat op school zit, of dat zich bij school aanmeldt, een passende onderwijsplek krijgt
binnen het samenwerkingsverband (dat is een samenwerking tussen schoolbesturen die de taak van
het Passend Onderwijs, samen met die scholen uitvoert.

In Rotterdam is dit PPO Rotterdam (www.pporotterdam.nl)
Deze zorgplicht geldt formeel voor de schoolbesturen en is van toepassing op kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben in het onderwijs. Voorheen moesten ouders zelf op zoek naar een
passende onderwijsplek voor hun kind; nu ligt deze verantwoordelijkheid bij de scholen.

Zorgplicht
Bij de uitvoering van de zorgplicht moet een schoolbestuur eerst kijken wat de school zelf kan doen.
Het uitgangspunt is dat de school waarop het kind zit of is aangemeld, eerst alle mogelijkheden
onderzoekt om het kind op deze school passend onderwijs te bieden. Als de school waar het kind
op zit, of is aangemeld, echt geen passend onderwijsaanbod kan realiseren, dan heeft de school
zogenaamde trajectplicht. Dat betekent dat de school dan zelf voor een goede, nieuwe, onderwijsplek
voor dit kind moet zorgen. Bij het vinden van een goede school voor hun kind zijn ouder(s)/verzorger(s)
uiteraard wel heel belangrijk. Ouder(s)/verzorger(s) met kinderen in de peuterleeftijd oriënteren zich
op een nieuwe school. Maar soms gebeurt het ook dat een kind al op een basisschool zit, maar dat het
voor het kind beter is als het naar een andere school gaat. Meestal gebeurt dit omdat de huidige school
niet aan het kind kan bieden wat het nodig heeft. Maar het zoeken naar een nieuwe school kan ook het
gevolg van een verhuizing zijn.

Informatie voor de school
Bij het zoeken naar een nieuwe/andere school is het belangrijk dat ouder(s)/verzorger(s) aan de school
informatie geven over hun kind. Het bestuur van een school van een school kan hier vanaf 1 augustus 2014
een formeel verzoek voor indienen bij ouder(s)/verzorger(s). Van hen wordt dan verwacht dat zij alle
relevante informatie over hun kind aan de school overhandigen. Wil de school eventueel toch nader
onderzoek laten doen door bijvoorbeeld een psycholoog, dan moeten de ouder(s)/verzorger(s) daar
toestemming voor geven. Ook moeten ouder(s)/verzorger(s) aangeven op welke andere scholen zij
hun kind eventueel hebben aangemeld. De school waar de leerling als eerste is aangemeld, is zorg plichtig.

Het verzoek van het schoolbestuur aan ouder(s)/verzorger(s) om meer informatie te verstrekken,
geldt voor ouder(s)/verzorger(s) met een kind dat extra ondersteuning nodig heeft. Zij kunnen dan samen
met de school bepalen wat de extra onderwijsbehoeften van het kind zijn. Het is zeer belangrijk dat
ouder(s)/verzorger(s) en school samen optrekken in het vinden van een passende school voor het kind.
Zij kennen het kind beiden goed. Er is vaak veel informatie beschikbaar over een kind. Door in openheid
informatie met elkaar te delen, is de kans het grootst dat een passende school voor het kind gevonden
kan worden die aansluit bij de wensen van de ouder(s)/verzorger(s).

Hoe en wanneer je kind aanmelden op een school?
Ouders vragen zich soms af vanaf welke leeftijd zij hun kind kunnen aanmelden op een school. Iedere
school kent haar eigen aanmeldingsprocedure. Maar voor alle scholen gelden de volgende algemene regels:

Voordat een kind 3 jaar is kunnen ouders een vooraanmelding doen bij de school.
Aanmelden van kinderen kan pas vanaf 3 jaar en gebeurt schriftelijk.
Als de school een schriftelijke aanmelding ontvangt, stuurt zij een bevestiging van ontvangst
naar de ouders. Toelating van het kind dient binnen 6 weken na aanmelding een feit te zijn.
Bij uitzondering kan deze periode verlengd worden tot 10 weken. Bijvoorbeeld als de school
meer onderzoek naar het kind wil doen dat langer duurt.
Wanneer na 10 weken nog geen beslissing is genomen over de juiste onderwijsplaats,
is de school verplicht het kind een tijdelijke plaats aan te bieden.

Wanneer een kind wordt afgewezen op de school die de eerste keus is van de ouder(s)/verzorger(s),
worden zij schriftelijk op de hoogte gesteld van deze afwijzing, voorzien van de argumentatie.
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) het niet eens zijn met de beslissing van de school, zal er overleg
plaatsvinden tussen hen en de school. De school kan in zo’n overleg aangeven welke andere school
voor het kind is gevonden, die beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.
Wanneer ouder(s)/verzorger(s) niet akkoord gaan met de andere school die wordt voorgesteld,
kunnen zij de afwijzing voor de school van hun voorkeur laten toetsen door een geschillencommissie.
Het laten toetsen door de geschillencommissie kan echter alleen als er overleg is geweest tussen
ouder(s)/ verzorger(s) en school én nadat er een andere school is gevonden voor het kind.
Ouder(s)/verzorger(s) zijn natuurlijk altijd vrij om hun kind bij een andere school aan te melden,
als ze niet tevreden zijn over de eerste school. Wanneer ouder(s)/verzorger(s) hun kind op een andere
school aanmelden, krijgt die school de zorgplicht.

Schoolondersteuningsprofielen
Iedere school is wettelijk verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te maken. Dit profiel beschrijft
welke onderwijsondersteuning de school wel en niet kan bieden. Als ouder(s)/verzorger(s) vermoeden
dat hun kind extra ondersteuning nodig heeft, kunnen ze via het ondersteuningsprofiel alvast een beeld
krijgen van wat een school kan bieden. Het uitgebreide schoolondersteuningsprofiel is in te zien op de
website van de school en ligt ter inzage bij de directie van de school.

Aanmelden Speciaal (Basis) Onderwijs
Voor scholen voor speciaal (basis)onderwijs verloopt het aanmeldingstraject via het samenwerkingsverband
waar de school toe behoort. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam
(PPO Rotterdam) geeft vanaf 1 augustus 2014 zogenaamde toelaatbaarheidsverklaringen af voor
het SBO en SO. Zonder deze verklaring kan een sbo- of so-school een leerling niet aannemen.
Basisscholen of zorginstellingen kunnen een kind aanmelden bij de toelatingscommissie van het
samenwerkingsverband. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zelf geen toelaatbaarheidsverklaring aanvragen,
maar kunnen voor vragen natuurlijk wel terecht bij het samenwerkingsverband (www.pporotterdam.nl).
Samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle
kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Mochten ouder(s)/verzorger(s) het niet eens
zijn met een beslissing van een school, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van
de (eerste) school. Als er samen met school geen passende oplossing gevonden kan worden, kan het
samenwerkingsverband ingeschakeld worden of kan aan de landelijke geschillencommissie toelating
en verwijdering een oordeel gevraagd worden.

Wanneer geldt de zorgplicht niet?
De zorgplicht en de trajectplicht gelden niet als de school of de groep waar het kind voor wordt aangemeld
vol is. Voorwaarde is wel dat een school een duidelijke aannamebeleid heeft en in haar
schoolondersteuningsprofiel aangeeft wanneer de school daadwerkelijk vol is. In deze gevallen verdient het
de voorkeur als de school bij haar schoolbestuur en/of bij het samenwerkingsverband meldt dat zij geen
onderwijsplek aan een kind kan bieden en dat er – zo nodig – toch ondersteuning aan ouders geboden wordt
om een passende onderwijsplek voor hun kind te vinden. Ook geldt de zorgplicht niet wanneer
ouder(s)/verzorger(s) de grondslag van de school weigeren te respecteren. Het gaat hier niet alleen om de
religieuze grondslag of levensbeschouwelijke identiteit van de school, maar ook om de onderwijskundige grondslag.

Onderwijsconsulenten
Met de inwerkingtreding van de wetswijziging Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 kan ook een beroep
worden gedaan op de onderwijsconsulent (www.onderwijsconsulenten.nl) wanneer er sprake is van
plaatsingsproblematiek van een (leerplichtige) leerling met extra ondersteuningsbehoefte in primair of
voortgezet onderwijs of wanneer ouder(s)/verzorger(s) en/of school problemen ervaren met betrekking
tot het handelingsdeel van het ontwikkelingsperspectief (OPP).

Contactgegevens PPO Rotterdam
Bezoekadres: Hillevliet 126-A, 3074 KD Rotterdam
Postadres: Postbus 50529, 3007 JA Rotterdam
E-mail: info@pporotterdam.nl
Internet: www.pporotterdam.nl